Veckuipju pilskalns (Kuipju kalns) , kalni, pilskalni

Veckuipju pilskalns (Kuipju kalns). Atrodas „Dreimaņu" un „Veckuipju" māju tuvumā un ir ap 28 m augsts, ar slīpu plakumu, kura ZA malā izveidots 4 m augsts valnis. Pret DA pusi izveidots kalns ir lēzenāks. Tas ir noaudzis ar mežu, bez īpašām pilskalna pazīmēm, tomēr labi saskatāms. Kalns, kara laikā rokot tranšejas, ir bojāts, bet tā ziemeļu puses nogāze izpostīta ar senām grantsbedrēm, kas kalnu padara vēl stāvāku. E. Šmits 1900.g. par kalnu raksta, ka uz tā atrastas bronzas lietas un kauli - ap 1850.gadu atrasts mazs cērtamais akmens cirvītis, turpat atrasta arī spoža bronzas monēta 1900.g. vara pieckapeikas lielumā, kura bijusi ar savdabīgām zīmēm. Pētertāles pamatskolas skolotājs T. Gertners ziņojis, ka 1840.-1850.g. toreizējie „Veckuipju" māju īpašnieki Bergmani, rokot pilskalnā granti, atraduši vairākus akmens cirvjus un rotaslietas, kas vēlāk pazudušas. Purviņā pie kalna nogāzes atrasti vairāki resni ozola bluķu gali, kas, domājams, bijušas atliekas no agrākā ozola sētas nocietinājuma. Savukārt, arheologs P. Stepiņš 1941 .g. mēģinājis kalnā atrast mītņu slāni, taču to nav konstatējis, un atzinis to par mākslīgi darinātu kalnu. 

Veckuipju pilskalns (Kuipju kalns), kalni, pilskalni

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: